zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

Witamy na stronie BOPISS

 

Aktualności

OGŁOSZENIE

25.01.2018

KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W SIERAKOWIE OGŁASZA NABÓR na stanowisko księgowego.

Nazwa i adres jednostki:Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25,
 64-410 Sieraków
Określenie stanowiska: księgowy
Wymiar czasu pracy: 1 ETAT
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne stawiane osobom przystępującym do naboru:

Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumienia przepisów
o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ekonomia i rachunkowość;
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
6) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) znajomość przepisów prawa w zakresie wskazanego wyżej stanowiska;
2) umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;
3) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych: MS Office (Word, Excel) lub Open Office, programu SIGID, poczty elektronicznej i Internetu;
4) komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, rzetelność, staranność, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz asertywność.
 

II. Zakres działań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu w zakresie dochodów
i wydatków  jednostek oświatowych.
2. Bieżąca kontrola realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
w stosunku do planu.
3. Przegotowanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
4. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych jednostek oświatowych.
5. Kontrola formalno – rachunkowa dowodów rachunkowych.
6. Comiesięczne uzgadnianie i analizowanie wszystkich obrotów i sald analitycznych, syntetycznych
 i pozabilansowych jednostki.
7.  Wykonywanie analiz i opracowań związanych z księgowością i rachunkowością oraz realizacją zadań oświatowych.
 8. Rozliczanie środków z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych.
 9. Nadzór nad rozliczeniem dotacji na zadania zlecone.
10. Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych.
11. Współpraca w opracowaniu i przygotowaniu projektów uchwał z zakresu oświaty.
12. Bieżące monitorowanie przepisów.
13. Nadzór nad przygotowaniem i przekazaniem dokumentów do składnicy akt.
14.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie.

III. Informacja o warunkach pracy:stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.

IV. W grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce  wynosił  0%.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV.
2.Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru z wpisanym numerem kontaktowym telefonu),
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Kserokopia dowodu osobistego.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Dokumenty, o których mowa w części VI ogłoszenia pkt. 3-5, powinny być dostarczone 
 z wymaganymi potwierdzeniami za zgodność z oryginałem (potwierdza kandydat).

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków  do dnia
8 lutego 2018 r.
do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub za pośrednictwem Poczty na adres: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych,
ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko -księgowego”. Nie dopuszcza się złożenia dokumentów w formie elektronicznej.

VII. Uwagi końcowe:

Dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję konkursową powołaną przez Kierownika Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. W trakcie analizy komisja dokona czynności mających na celu stwierdzenie zgodności dokumentów z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają niezbędne wymagania i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone
w ogłoszeniu o naborze.

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko.
 

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych w Sierakowie

 

INFORMACJA

25.01.2018

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU - BOPiSS

Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie informuje,
że z uwagi na brak ofert  nabór na stanowisko księgowego nie został rozstrzygnięty.

Irena Wilczyńska

 

 

OGŁOSZENIE

04.01.2018

KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W SIERAKOWIE OGŁASZA NABÓR na stanowisko księgowego.

Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych,
ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków
Określenie stanowiska: księgowy
Wymiar czasu pracy: 1 ETAT
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne stawiane osobom przystępującym do naboru:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letni staż pracy,
b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
2-letni staż pracy,
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. Znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, ustawy
o ochronie danych osobowych.
 2. Znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej i Internetu. Mile widziana znajomość obsługi programu księgowości budżetowej (SIGID).
3. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.
 

III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu w zakresie dochodów
i wydatków  jednostek oświatowych.
2. Bieżąca kontrola realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
w stosunku do planu.
3. Przegotowanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
4. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych jednostek oświatowych.
5. Kontrola formalno – rachunkowa dowodów rachunkowych.
6. Comiesięczne uzgadnianie i analizowanie wszystkich obrotów i sald analitycznych, syntetycznych
 i pozabilansowych jednostki.
7.  Wykonywanie analiz i opracowań związanych z księgowością i rachunkowością oraz realizacją zadań oświatowych.
 8. Rozliczanie środków z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych.
 9. Nadzór nad rozliczeniem dotacji na zadania zlecone.
10. Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych.
11. Współpraca w opracowaniu i przygotowaniu projektów uchwał z zakresu oświaty.
12. Bieżące monitorowanie przepisów.
13. Nadzór nad przygotowaniem i przekazaniem dokumentów do składnicy akt.
14.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie.

IV. Informacja o warunkach pracy: stanowisko pracy  zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.

V. W grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce  wynosił  0%.

VI. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.
2.Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru z wpisanym numerem kontaktowym telefonu),
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Kserokopia dowodu osobistego.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Dokumenty, o których mowa w części VI ogłoszenia pkt. 3-5, powinny być dostarczone 
 z wymaganymi potwierdzeniami za zgodność z oryginałem (potwierdza kandydat).

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków  do dnia
16 stycznia 2018 r.
do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub za pośrednictwem Poczty na adres: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych,
ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko -księgowego”. Nie dopuszcza się złożenia dokumentów w formie elektronicznej.

VIII. Uwagi końcowe:

Dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję konkursową powołaną przez Kierownika Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. W trakcie analizy komisja dokona czynności mających na celu stwierdzenie zgodności dokumentów z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają niezbędne wymagania i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone
w ogłoszeniu o naborze.

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko.
 

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych w Sierakowie

http://www.bip.bopiss.com.pl/pliki/kwestionariusz.docx

Dowozy 2015/2016

31.08.2015

I N F O R M A C J A

 

 

Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 dowozy szkolne będą odbywały się wg rozkładu z ubiegłego roku szkolnego.
Ponadto został wprowadzony dodatkowy odwóz dla dzieci z gimnazjum  oraz dla dzieci realizujących dodatkowe zajęcia w SP Lutom 
w czwartek na trasie: Sieraków Gimnazjum (15:15) - Góra - Przemyśl - Grobia - Sośnia - Lutomek - Lutom - Lesionki - Jabłonowo- Izdebno - Kaczlin - Sieraków.