RSS

Witamy na stronie BOPISS

 

Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola

02.06.2020

Burmistrz Gminy Sieraków

ogłasza konkurs  na  stanowisko dyrektora

Przedszkola „Przyjaciół Książki”, ul. Przedszkolna 3,
64-410 Sieraków

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej(Dz. U. z 2017, poz. 1587 ze zm.).

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-  imię (imiona) i nazwisko,

-  datę i miejsce urodzenia,

-  obywatelstwo,

-  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
-  dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1440 ze zm.),

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 306 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)   w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215)  lub  karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r., poz. 85), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, ze zm.),

15)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

3. Oferty należy składać w terminie do 24 czerwca 2020 r. do godziny 1400 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kandydata
i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola „Przyjaciół Książki”
w Sierakowie”
w sekretariacie Urzędu Gminy w Sierakowie lub przesłać na adres: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

4. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Sieraków.
 

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w drodze korespondencji pocztowej na adres zamieszkania podany przez kandydata.

 

7. Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13.

                                                                            

8. Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola „Przyjaciół Książki”  w Sierakowie.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, że:

 

1) administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38,

2)   kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – pukaczewski@hotmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora przedszkola,

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy), art. 10 RODO (Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa wynika to z przepisów prawa),art.63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz.1587 ze zm.),

5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwy udział
w postępowaniu konkursowym,

6)      fakt przekazania przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych i w związku z tym przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych w ogłoszeniu. Wszelkie dodatkowo podane dane, niewymagane w ogłoszeniu pozostaną bez wpływu na cel przetwarzania,

7) dokumenty osób, którym w wyniku konkursu nie zostało powierzone stanowisko dyrektora będą do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy
w Sierakowie w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. W razie nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora  przekazane zostaną do Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych posłużą do sporządzenia umowy
i przechowywane będą zgodnie z regulacjami kodeksu pracy,

8)  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej,

9)  w zakresie swoich danych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu danych, ich sprostowania a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających RODO,

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami,

11) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych w tym profilowaniu.